Predsedstvo je izvršilni organ Skupščine. Vodi delovanje Zveze po programu, sklepih in usmeritvah Skupščine ter je za njihovo uresničevanje odgovorno Skupščini.

 

 Predsedstvo šteje od 19 do 23 članov. Sestavljajo ga:

 • predsednik Zveze,
 • največ trije podpredsedniki,
 • generalni sekretar,
 • trije vodje skupin programov,
 • predstavnik interesnih združenj,
 • člani predsedstva, ki zastopajo teritorialno – regijsko organiziranost Zveze in
 • drugi člani predsedstva.

 

Predsedstvo opravlja zlasti naslednje naloge:

 •  sprejema splošne akte Zveze, ki niso v pristojnosti Skupščine,
 • pripravlja splošne akte, ki jih sprejema Skupščina,
 • pripravlja in ureja potrebno dokumentacijo za vstop bodočih članic v Zvezo,
 • zavzema stališča do vprašanj, ki so skupnega pomena za dejavnost
  vseh članic in njihovih članov, spremlja njihovo delo ter jim pomaga pri izvajanju
  njihovih aktivnosti,
 • pripravlja usmeritve za izdelavo programov vojaško-strokovnega ter obrambnega in
  zaščitnega izobraževanja članstva,
 • sodeluje pri pripravljanju učnih pripomočkov in drugega učnega gradiva po
  letnih programih,
 • usmerja in usklajuje delo svojih komisij in drugih delovnih teles,
 • obravnava njihova poročila ter spremlja in ocenjuje njihovo delo,
 • daje predlog za sklic redne, izredne in tematske seje Skupščine ter sodeluje pri
  pripravi gradiva za njeno zasedanje,
 •  predlaga oziroma evidentira kandidate za organe in delovna telesa Skupščine ter po
  potrebi za druge organe, v katerih je zastopana Zveza,
 • oblikuje smernice in zavzema stališča za delo predstavnikov Zveze v Zvezi z
  uresničevanjem skupnih smotrov in nalog,
 • skrbi za finančna sredstva za delo Zveze in njenih organov, obravnava finančni načrt
  in zaključni račun ter razdelitev finančnih sredstev v skladu z uresničevanjem
  programa dela,
 • podeljuje priznanja Zveze ter daje predloge za podelitev zunanjih odlikovanj in
  priznanj članicam in njihovim članom,
 • Skupščini predlaga podelitev naziva častnega člana,
 •  obravnava in rešuje vloge, ki jih pošiljajo častniška združenja, združenja in društva
  znotraj Zveze in njihovi organi ter člani in za reševanje katerih ni pristojna Skupščina in
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin večje vrednosti