Zveza slovenskih častnikov (v nadaljevanju Zveza) povezuje pravne osebe, ki društveno delujejo na področju obrambe, zaščite in varnosti v Republiki Sloveniji. Sem sodijo občinska in območna združenja slovenskih častnikov ter društva in združenja, ki delujejo na interesnem področju (v nadaljevanju: članice Zveze) in so ustanovljena za popularizacijo vojaškega in drugih obrambno-varnostnih poklicev na območju Republike Slovenije.

Zveza deluje kot organizacija posebnega družbenega pomena na področju obrambe in zaščite in je prostovoljna, samostojna, stanovska, interesna in strokovna zveza društev, ki v svojih vrstah združuje vojaške častnike, podčastnike in vojake ter druge strokovnjake s področja obrambe, varnosti in zaščite (vse navedbe za fizične osebe veljajo v moški in ženski slovnični obliki).

Naloge Zveze so, da:

 •  sodeluje in se vključuje v razprave o strokovnih vprašanjih dograjevanja in uveljavljanja obrambnega sistema
  in uveljavljanja obrambnega sistema  zaščite ter reševanja, o tem sprejema stališča ter daje predloge in pobude;
 •  organizira in izvaja strokovne posvete in simpozije o vseh vprašanjih,
  pomembnih za Zvezo in združenja;
 •  organizira in izvaja strokovne in interesne dejavnosti  informativne
  narave s področja delovanja Zveze in nacionalne varnosti;
 • sodeluje z ustanovami, enotami in poveljstvi Slovenske vojske;
 • sodeluje pri organiziranju in izvajanju različnih oblik dela s širšo
  javnostjo, še posebej z mladimi, ki prispevajo h krepitvi nacionalne
  varnosti v državi;
 • sodeluje z drugimi civilnimi demokratičnimi gibanji pri krepitvi
  pozitivnega odnosa do nacionalno obrambnih vprašanj in se pridružuje
  odklanjanju kakršne koli uporabe vojakov v boju proti lastnemu narodu;
 •  razvija in neguje športno rekreativno dejavnost svojih članov in
  popularizira vojaško športne panoge;
 • skrbi za kulturno in družabno življenje svojih članov;
 • se vključuje v statusno pravne zadeve.

Za širši pregled delovanja predlagamo, da si ogledate organizacijsko shemo zveze in statut zveze.