Komisija za nadzor delovanja zveze

Skupščina izvoli Komisijo za nadzor delovanja Zveze. Po izteku mandata so lahko člani komisije na iste dolžnosti ponovno izvoljeni. Komisija odloča o disciplinski odgovornosti članic Zveze znotraj Zveze na prvi stopnji.

Proti članici Zveze, ki krši ta statut in druge splošne akte Zveze ter s svojim delovanjem huje krši ugled Zveze in svojih članov, se uvede postopek pred Komisijo za nadzor delovanja Zveze (arbitražo). Komisija za nadzor delovanja Zveze lahko izreče kršiteljem disciplinska ukrepa, kot sta: opomin in opomin pred izključitvijo vse v skladu s Pravilnikom o delu Komisije za nadzor delovanja Zveze. Ob ugotovljenih hujših kršitvah lahko predlaga Skupščini izključitev članice v postopku.

Komisija za nadzor delovanja Zveze spremlja in nadzira delovanje Zveze in izvajanje njenega programa ter odloča tudi o sporih med Zvezo in njenimi članicami ter o sporih med članicami Zveze. Komisija za nadzor delovanja Zveze ima predsednika in dva člana, ki imajo svoje namestnike. Komisija na svoji prvi seji izmed sebe izvoli predsednika komisije, člane in namestnike. Postopek pred Komisijo za nadzor delovanja Zveze se vodi po Pravilniku o poslovanju Komisije za nadzor delovanja Zveze, ki ga sprejme Skupščina.

Komisija za nadzor delovanja Zveze o svojih ugotovitvah tekoče obvešča Predsedstvo, najmanj enkrat letno pa mora Skupščini podati poročilo.

Sestava Komisije KNDZ 2022-2026 >>>>>

 


Komisija za nadzor finančnega in materialnega poslovanja zveze

Komisija za nadzor finančnega in materialnega poslovanja je sestavljena iz petih članov, ki jih izvoli Skupščina. Po izteku mandata so lahko na iste dolžnosti ponovno izvoljeni. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Komisija za nadzor finančnega in materialnega poslovanja je sklepčna, če je na seji prisotna večina članov. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.

Komisija za nadzor finančnega in materialnega poslovanja nadzoruje finančno in materialno poslovanje ter spremlja in nadzira delovanje Zveze in izvajanje njenega programa. O svojih ugotovitvah tekoče obvešča Predsedstvo, najmanj enkrat letno pa mora Skupščini poročati o svojem delu.

Sestava Komisije KNFMPZ 2022-2026 >>>>>