V petek 11. 3. 2022 smo se člani OZSČ Zagorje ob Savi zbrali v sejni dvorani gostišča Kum v Zagorju na redni letni konferenci, ki je bila letos posebna v tem, da je bila poleg programske še volilna. Konference se je udeležilo 30 članov, posebnim vabilom pa so se odzvali:

 • Župan občine Zagorje ob Savi, g. Matjaž Švagan,
 • predstavnik ZSČ, stotnik Martin Šuštar in
 • predsednik OZSČ Trbovlje, major Bojan Šopar.

S pozdravnim nagovorom je vse prisotne pozdravil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman. Še posebej je pozdravil vabljene goste, v nadaljevanju pa predlagal delovno predsedstvo zbora v naslednji sestavi :

-predsednik: Egon Casagrande

-člana : Franc Šuštar in Taja Tomše.

Konferenca je vsebovala naslednje točke dnevnega reda:

 1. Otvoritev in izvolitev delovnega predsedstva
 2. Sprejem Poslovnika o delu zbora in izvolitev delovnih teles
 3. Poročilo o delu OZSČ Zagorje ob Savi za leto 2021
 4. Finančno poročilo OZSČ za leto 2021
 5. Poročilo nadzornega odbora
 6. Poročilo verifikacijske komisije
 7. Razprava po poročilih
 8. Razrešitev dosedanjih članov predsedstva in ostalih organov
 9. Volitve članov predsedstva, odborov, komisij in častnega razsodišča
 10. Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2022
 11. Sprejem novih članov
 12. Podelitev priznanj
 13. Beseda gostom, diskusija in razno
 14. Zaključek konference

Delovni predsednik, major Egon Casagrande, je najprej predstavil poslovnik ki je bil soglasno potrjen. Sledili sta poročili o delu OZSČ Zagorje ob Savi v letu 2021, ki ga je podal predsednik Jožef Priman in finančno poročilo za leto 2021, katerega je podal blagajnik Lazo Grujić. Poročilo nadzornega odbora je podal predsednik nadzornega odbora Anton Koban. Sledilo je poročilo verifikacijske komisije, katerega je podal Hinko Palčič.

Po predstavljenih poročilih je predsednik delovnega predsedstva dal besedo županu občine Zagorje ob Savi, gospodu Matjažu Švaganu, ki je moral zaradi nadaljnjih obveznosti, predčasno zapustiti naše zborovanje. Župan je izrazil veliko zadovoljstvo nad našim delom in sodelovanjem s sorodnimi društvi v občini ter obljubil vso pomoč za realizacijo zastavljenih ciljev.

Sledila je razrešnica članom dosedanjega predsedstva in ostalih organov, ki je bila soglasno potrjena, nakar je bil predstavljen predlog članov za izvolitev v organe našega združenja. Občni zbor je za obdobje 2022 do 2026 v predsedstvo izvolil naslednje člane:

 • predsednik: Jožef Priman,
 • član-podpredsednik: Egon Casagrande ,
 • član-podpredsednik: Martin Šuštar,
 • sekretar : Gregor Pilpah in
 • blagajnik: Lazo Grujić.

V komisijo za izobraževanje, obrambno in informativno dejavnost:

Franc Lekše, Marino Brvar in Vekoslav Ajtič.

V športno in strelsko sekcijo so bili izvoljeni:

Bojan Kajtna, Robert Šmid in Jaka Kos.

Nadzorni odbor po novem sestavljajo: Anton Koban, Leopold Regancin in Ivo Borštnar, Častno razsodišče pa: Franc Šuštar, Ivan Zore in Vida Šviga.

Predlog programa dela in finančnega načrta za leto 2022 sta predstavila predsednik in blagajnik, občni zbor pa je potrdil program, kot tudi finančni plan po vseh predstavljenih točkah.

Sledil je sprejem novih članov s podelitvijo članskih izkaznic. Prejeli so jih: Ana Režun, Renata Žnidar, Jasmina Zahirović in Taja Tomše.

V naslednji točki sta predstavnik ZSČ, stotnik Martin Šuštar, in predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman, podelila priznanja za požrtvovalno delo v združenju, prejeli pa so jih:

 • Pisno priznanje: Željko Jukić, Franc Rozina, Ivan Bebar, Ivan Borštnar, Jože Janež, Leopold Regancin, Otmar Šviga, Pavel Kovač in Vida Šviga;
 • Bronasto medaljo sta prejela: stotnik Jožef Priman in stotnik Franc Lekše;
 • Plaketo ZSČ pa je prejel stotnik Martin Šuštar že v decembru lanskega leta na Slovesni podelitvi priznanj članom predsedstva ZSČ.

Sledili so pozdravni nagovori gostov, od katerih je bilo slišati veliko pozitivnih opažanj in pohval glede našega dela in medsebojnega sodelovanja, za kar se je vsem gostom ob koncu iskreno zahvalil predsednik OZSČ Zagorje ob Savi, stotnik Jožef Priman, in vse prisotne povabil še na neuradni del našega zborovanja.

This slideshow requires JavaScript.

Besedilo: Gregor Pilpah

Fotografije: Hinko Palčič